KLACHTENPROCEDURE

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Pronk Onderwijs. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pronk Onderwijs in staat is adequaat te reageren. Pronk Onderwijs zal een eerste reactie geven binnen 14 dagen.

2. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

3. Klachten worden afgehandeld binnen een termijn van 4 weken na melding door de opdrachtgever. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de opdrachtgever hierover in kennis worden gesteld binnen 4 weken na vermelding van de klacht. Hierbij zal het uitstel worden toegelicht. Tevens zal er een indicatie worden gegeven wanneer Marieken Pronk uitsluitsel kan geven over de klacht.

4. Indien een klacht gegrond is, zal Marieken Pronk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Marieken Pronk slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

6. Indien er na bovenstaande klachtenprocedure geen overeenstemming wordt bereikt tussen Pronk Onderwijs en de opdrachtgever, komen Marieken Pronk en de opdrachtgever overeen een beroep te doen op een derde voor een onafhankelijk onderzoek naar de redelijkheid van de klacht. In principe is daarvoor de heer L.F.P. Niessen (lfpniessen@gmail.com) aangezocht. Partijen kunnen een andere onafhankelijke derde overeenkomen, als de klachtbehandeling speciale expertise vereist. Het oordeel van de derde is voor Pronk Onderwijs bindend: eventuele consequenties worden door Marieken Pronk zo spoedig mogelijk afgehandeld.

7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 3 jaar bewaard.

Uw klacht kunt u schriftelijk sturen naar Marieken Pronk, Herderstraat 5 1531EC Wormer of mailen naar marieken@pronkonderwijs.nl